Więcej
  abckota.plNewsyStatus prawny kota w Polsce

  Status prawny kota w Polsce

  -

  Status prawny kota w Polsce jest dość skomplikowany i zależy od wielu czynników, takich jak przepisy dotyczące ochrony zwierząt, prawa własności czy przepisów lokalnych. Koty, podobnie jak inne zwierzęta, są chronione przez polskie prawo, a właściciele mają pewne obowiązki w stosunku do swoich zwierząt.

  Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. – Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, rozdział 1, artykuł 1

  Ochrona prawna kota

  Koty, tak jak wszystkie zwierzęta, są objęte ochroną prawną na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Ustawa ta ustanawia przepisy dotyczące traktowania zwierząt, w tym zakaz znęcania się nad nimi oraz zapewnienie im odpowiednich warunków życia. W przypadku naruszenia tych przepisów osoby mogą być poddane karom administracyjnym i karnym.

  Reklama

  Ustawa ta mówi między innymi mówi, że “Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności:” i tu wymienia np:

  • “złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt”
  • “bicie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi w urządzenia obliczone na sprawianie specjalnego bólu, bicie po głowie, dolnej części brzucha, dolnych częściach kończyn”
  • porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje;

  W Roździale 2 “Zwierzęta domowe” czytamy też między innymi:

  Reklama
  • Art. 9. 1. “Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.”
  • Art. 11a. 1. “Rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1, określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.” program ten nakazuje: zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; odławianie bezdomnych zwierząt; obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; usypianie ślepych miotów; wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.”

  Własność kota 

  Koty są często traktowane jako zwierzęta domowe, które są własnością osoby, która się nimi opiekuje. Właściciel kota jest zobowiązany do dbania o zwierzę, zapewnienia mu odpowiedniego pożywienia, schronienia, opieki medycznej oraz do zapewnienia mu dobrostanu.

  Zwierzęta bezdomne

  W Polsce istnieje problem bezdomnych kotów, które nie mają właścicieli lub zostały porzucone. Gminy mają obowiązek dbać o zwierzęta bezdomne i zapewniać im schronienie. W praktyce często współpracują z lokalnymi schroniskami i organizacjami charytatywnymi, które pomagają w opiece nad bezdomnymi zwierzętami. Jednak nie przekazują na te działania odpowich środów.

  W uchwale gminy Trzebownisko znajduje się dumny zapis, że „gmina dba o koty wolno żyjące, podejmując następujące działania:

  1. dostarczanie karmy i dokarmianie przez opiekunów kotów wolno żyjących;
  2. przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących;
  3. rekrutowanie wolontariuszy chętnych do dokarmiania kotów.”

  Problem polega na tym, że na te cele gmina przeznacza jedynie 400 złotych, co stanowi niewielki ułamek kwoty 100 000 złotych, która została przeznaczona na ogólną opiekę nad zwierzętami.

  Reklama

  Sterylizacja i kastracja

  W celu ograniczenia populacji bezdomnych kotów oraz poprawy ich dobrostanu, wiele organizacji i gmin prowadzi programy sterylizacji i kastracji. Dla właścicieli kotów często jest to także zalecane, aby zapobiec niechcianym miotom oraz chorobom.

  Rejestracja i identyfikacja

  W niektórych gminach w Polsce istnieją przepisy dotyczące rejestracji i identyfikacji kotów. Może to obejmować oznaczenie kota mikroczipem lub tatuażem, co ułatwia identyfikację w przypadku zaginięcia.

  Podsumowanie

  W Polsce prawo chroni koty, podobnie jak inne zwierzęta, przed złym traktowaniem i zapewnia im określone prawa. Właściciele kotów mają obowiązek dbać o swoje zwierzęta, a także przestrzegać przepisów lokalnych dotyczących rejestracji i identyfikacji. Mimo to problem bezdomności wciąż istnieje, dlatego ważne jest prowadzenie programów sterylizacji i kastracji, aby kontrolować populację kotów i zapewnić im lepsze warunki życia.

  Poprzedni artykuł
  Następny artykuł
  Reklama
  Reklama
  ReklamaZoo Plus